Español   Català   

Carretons elevadors en Barcelona

Flota

En Unión Grúas disposem d'una variada flota de camions i maquinària:

  • Camions normals.
  • Camions plataforma.
  • Carretons elevadors.
  • Utillatges varis (tanquetes, gats hidràulics, etc.).
  • Furgons i furgonetes.
  • Lloguer de carretons elevadors.
  • Lloguer de maquinària de tot tipus (SOLUTIONS).

També disposem de servei de:

  • Camions grua d’alt tonelatge.
  • Grua mòbil.
  • Góndola.